اي ساربان آهسته ران..

اي ساربان آهسته ران..

اي ساربان آهسته ران آرام جان گم کرده ام


آخر شده ماه حسين من ميزبان گم کرده امدر ميکده بودم ولي بيرون شدم چون غافلين


اي واي ازين بي حاصلي عمر جوان گم کرده امپايان رسد شام سيه آيد حبيب من ز ره


اما خدا حالم ببين من مهربان گم کرده اماي واي ازين غوغاي دل از دلبرم هستم خجل


وقت سفر ماندم به گل من کاروان گم کرده امنعمت فراوان دادي ام منت به سر بنهادي ام


اما ببين نامردي ام صاحب زمان گم کرده اممن عبد کوي عشقم و من شاه را گم کرده ام


آقا تو را گم کرده ام مولا تو را گم کرده امبنوشتم اين نامه چنين با خون دل اي مه جبين


اما ببين بخت مرا نامه رسان گم کرده ام..
 

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد